Privacy Statement

Privacy Policy Fysio Sint-Michielsgestel

Fysio Sint-Michielsgestel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Sint-Michielsgestel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio Sint-Michielsgestel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Fysio Sint-Michielsgestel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de afspraken.
 • Medische relevante informatie voor de uitvoering fysiotherapie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Persoonsgegevens zijn nodig in de communicatie en declaratie naar zorgverzekeraars toe.
 • Op de registratie van uw medische en persoonsgegevens zijn de WGBO en de WBP van toepassing. Deze wetten bevatten regels voor zorgverleners met betrekking tot het verwerken van privacy gevoelige gegevens.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Sint-Michielsgestel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN nummer;
 • Rijbewijs- of identificatienummer;

Zonder deze gegevens kunnen en mogen wij mensen niet behandelen.

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Sint-Michielsgestel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het elektronische patiënten dossier;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van PREM uitvraag in opdracht van zorgverzekeraars; (klanttevredenheidsonderzoek)
 • Versleutelde webmail voor beveiligde communicatie met andere zorgverleners;

(o.a. huisartsen)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysio Sint-Michielsgestel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysio Sint-Michielsgestel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe wij omgaan met het gebruik van Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager en Cookiebot op onze website.

Google Analytics

Fysio Sint-Michielsgestel maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Google Analytics plaatst cookies op uw apparaat om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt geanonimiseerd en overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over website-activiteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of indien derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt en dat de gegevens niet worden gedeeld met andere Google-diensten.

Google Ads

Fysio Sint-Michielsgestel maakt gebruik van Google Ads om te adverteren op zoekmachines en websites van derden. Google Ads plaatst cookies op uw apparaat om de effectiviteit van onze advertenties te meten en om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa indien de gebruiker zich in Europa bevindt. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of indien derden de informatie namens Google verwerken.

Google Tag Manager

Fysio Sint-Michielsgestel maakt gebruik van Google Tag Manager om tags op de website te beheren en te implementeren. Google Tag Manager is een tool waarmee websitebeheerders eenvoudig trackingcodes kunnen toevoegen en wijzigen zonder de websitecode te hoeven wijzigen. Google Tag Manager zelf plaatst geen cookies, maar kan wel andere tags activeren die cookies plaatsen op uw apparaat.

Meta pixel

Fysio Sint-Michielsgestel maakt gebruik van de Meta pixel op haar website om het gedrag van gebruikers op de website te meten en te analyseren. De Meta pixel is een stukje code dat op de website wordt geplaatst en informatie verzamelt over de activiteiten van gebruikers op de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en overgebracht naar en opgeslagen op servers van derden, zoals Facebook. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, advertenties te personaliseren en statistieken op te stellen.

Cookiebot

Fysio Sint-Michielsgestel maakt gebruik van Cookiebot om de naleving van de EU-cookiewetgeving op onze website te waarborgen. Cookiebot analyseert alle cookies en vergelijkbare technologieën die op onze website worden gebruikt en toont een toestemmingsbanner aan gebruikers. Gebruikers kunnen aangeven welke cookies zij willen toestaan en welke niet. Zij kunnen door middel van de tool op de website ook hun toestemming intrekken of wijzigen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysio Sint-Michielsgestel

Hoogstraat 30C

5271 SW

Sint-Michielsgestel

info@fysiosintmichielsgestel.nl

 

Afspraak maken?

 

Hoogstraat 30 C 5271 SW

Sint-Michielsgestel

Openingstijden:

Ma, Di, Woe, Do 08.30 – 21.00
Vrijdag 08.30 – 17.00
Zaterdag – 08.30 – 14.00